PROCEDURA PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

PROCEDURA PRZYJMOWANIA PACJENTÓW
DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
LECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU

– aktualizacja w dniu 24.06.2016 r.

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku jest zakładem psychiatrycznym dla osób pełnoletnich z następującymi schorzeniami podstawowymi:
Nazwa jednostki chorobowej Symbol ICD 10
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi F00 – F09
Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe F20 – F29
Zaburzenia nastroju (afektywne) F30 – F39
Upośledzenie umysłowe F70 – F79

1.1 Pacjenci podlegają corocznej weryfikacji w zakresie celowości ich pobytu
w Zakładzie. Weryfikacji dokonuje lekarz prowadzący i psycholog, a zatwierdza Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa.

 1. Do SP ZLO w Raciążku nie przyjmuje się osób, u których podstawowym rozpoznaniem jest uzależnienie od alkoholu, narkotyków bądź choroba zakaźna.
 2. Udzielane w SP ZLO w Raciążku świadczenia zdrowotne finansuje NFZ.
  Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent w wysokości ustalonej w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 581).
 3. Podstawą przyjęcia do Zakładu jest dostarczenie niżej wymienionego kompletu dokumentów (wzory dokumentów wymienionych w punktach od 1 do 6, są dostępne
  na stronie internetowej Zakładu pod adresem spzlo-raciazek.pl):
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego wystawione czytelnie przez lekarza psychiatrę (skierowanie jest ważne 14 dni od daty jego wystawienia. Wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku, pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na przyjęcie do Zakładu w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania);
 • zaświadczenie lekarza psychiatry z rozpoznaniem zaburzenia psychicznego (w języku polskim z podaniem kodu ICD-10) i opisem aktualnie stosowanego leczenia;
 • zgoda na przyjęcie do Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego
  w Raciążku oraz oświadczenie o ponoszeniu odpłatności i zgodzie na gromadzenie
  i przetwarzanie danych osobowych;
 • informacja o lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej oraz osobach bliskich;
 • kwalifikacja pielęgniarka wg skali Barthel;
 • wywiad pielęgniarski;
 • kopie postanowień sądu o ubezwłasnowolnieniu i o ustanowieniu opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej);
 • kopie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu osoby starającej się
  o pobyt w SP ZLO (np. kopie aktualnych decyzji: ZUS/KRUS, o przyznanych świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych, zasiłkach stałych);
 • kopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół ds. orzekania
  o niepełnosprawności/orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS
  oraz Komisje Lekarskie ZUS/orzeczenia wydanego przez lekarza rzeczoznawcę KRUS i Komisje Lekarskie KRUS (a przy jego braku należy złożyć wniosek
  do odpowiedniego podmiotu w celu skierowania na komisję orzekającą
  o niepełnosprawności i załączyć kopię tego wniosku);
 • kopie dowodu ubezpieczenia społecznego i dowodu osobistego.
 1. W przypadku osoby nie wyrażającej zgody na umieszczenie w SP ZLO w Raciążku, konieczne jest prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego (właściwego ze względu
  na miejsce zamieszkania osoby, której postanowienie dotyczy) o umieszczeniu chorego
  w Zakładzie bez jego zgody. Orzeczenie sądu zastępuje skierowanie do szpitala psychiatrycznego.
 2. Dokumenty, o których mowa w punktach 4.4. i 4.5. należy dostarczyć osobiście
  lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy,
  Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek.
 3. Zaleca się by osoba przyjmowana okazała przy przyjęciu: kopie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym kart z leczenia szpitalnego oraz wyniki aktualnych badań (morfologia, OB, CRP, cukier, RTG klatki piersiowej).
 4. Kwalifikacja do przyjęcia odbywa się w oparciu o złożone dokumenty oraz badanie lekarskie.

8.1. Dokumenty w sprawie przyjęcia są weryfikowane przez Zespół ds. Oceny Przyjęć przy SP ZLO w Raciążku w składzie:

 • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
 • Lekarz psychiatra,
 • Pielęgniarka koordynująca,
 • Pracownik socjalny,
 • Koordynator Działu Terapii zajęciowej.

8.2 Po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów osoba ubiegająca się
o przyjęcie wzywana jest na badanie lekarskie, przeprowadzane w obecności Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa oraz lekarza psychiatry. Odmowa przyjęcia może nastąpić w przypadku, gdy w badaniu lekarz stwierdzi, że stan zdrowia pacjenta nie rokuje poprawy po pobycie w SP ZLO w Raciążku.

8.3 W przypadku pozytywnej decyzji Zespołu ds. Oceny Przyjęć pacjent zostaje wpisany
na listę osób oczekujących.

 1. O decyzji pacjent/opiekun prawny/pracownik placówki, w której ewentualnie przebywa pacjent, jest powiadamiany pisemnie przez Dyrektora SP ZLO.
 2. Pacjenci są przyjmowani zgodnie z listą osób oczekujących. Natomiast pacjenci kierowani do SP ZLO na podstawie postanowienia sądu przyjmowani są poza kolejnością,
  w momencie pojawienia się wolnego miejsca.
 3. O terminie przyjęcia pacjent zostaje powiadomiony telefonicznie i listownie
  przez pracownika socjalnego.
 4. Pacjent jest zobowiązany do niezwłocznego stawienia się w Zakładzie, nie później niż
  w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisma o przyjęciu wraz z: dowodem osobistym, dokumentacją dotyczącą leczenia, aktualnymi badaniami lekarskimi (morfologia, OB, CRP, cukier, RTG klatki piersiowej), ważną decyzją organu rentowo – emerytalnego, odzieżą, obuwiem oraz innymi przedmiotami osobistego użytku, wymienionymi
  w załączniku do ww. pisma.
 5. Niestawienie się pacjenta w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z jego rezygnacją
  z pobytu w Zakładzie. W takim przypadku pacjent zostaje skreślony z listy osób oczekujących (dotyczy osób bez postanowienia sądu), chyba że uprawdopodobni,
  że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin.
 6. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie osoby skierowanej do Zakładu postanowieniem Sądu, Zakład powiadamia o tym fakcie Sąd.
 7. Przyjęcie pacjenta odbywa się w obecności Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa, pracownika socjalnego, psychologa, pracownika ds. adaptacyjnych oraz pielęgniarki koordynującej oddziałem, na który zostanie przyjęty nowy pacjent.
 8. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych pacjentowi towarzyszy opiekun prawny
  lub kurator ustanowiony przez sąd, który załatwia wszelkie sprawy związane
  z przyjęciem do Zakładu.
 9. Pracownik ds. adaptacyjnych zapoznaje nowego pacjenta z panującymi zwyczajami, topografią i ofertą usług świadczonych w Zakładzie. Wskazuje również przydzielony oddział i prowadzi do pokoju. Pracownik ds. adaptacyjnych obejmuje pacjenta planem adaptacyjnym (zakłada i prowadzi kartę adaptacyjną mieszkańca przez 30 dni).
 10. Pracownik socjalny uzupełnia historię choroby pacjenta w części dotyczącej sytuacji socjalnej, którą następnie przekazuje pielęgniarce oddziałowej oraz przedkłada pacjentowi/ pacjentowi i opiekunowi prawnemu do podpisu:
 • umowę o ponoszeniu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w Zakładzie,
 • oświadczenie o upoważnieniu Zakładu do występowania do podmiotów/instytucji,
  z których pacjent uzyskuje dochód w celu uzyskania informacji o jego wysokości dla ustalenia odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w Zakładzie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas pobytu w Zakładzie,
 • informację do organów emerytalno – rentowych o przekazaniu należności za pobyt pacjenta na konto bankowe Zakładu.
 1. Pielęgniarka koordynująca oddziałem, na który przyjęty jest nowy pacjent przedkłada pacjentowi/opiekunowi prawnemu do podpisu oświadczenie o zgodzie na uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia pacjenta, które przechowuje wraz z pozostałą dokumentacją medyczną oraz ustala termin wizyty lekarskiej i spotkania z psychologiem.
 2. Pracownik socjalny wpisuje nowego pacjenta do „Księgi Głównej”, zakłada imienną teczkę pacjenta oraz przedkłada do księgowości „Informację o przyjęciu pacjenta” według ustalonego wzoru.

Akty prawne związane z procedurą

– ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011,
Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. z 2012, poz. 854);

– ustawa  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 581 ze zm.);

– zarządzenie nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r.;

– zarządzenie Nr 15/2012 Zarządcy Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Raciążku z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia  Zasad ustalania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Raciążku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>