Statut

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU LECZNICZO-OPIEKUŃCZEGO
W RACIĄŻKU
(Tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku, zwany dalej „ Zakładem”, jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2

1. Zakład wpisany jest do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Wydział Zdrowia pod numerem 04-00276.

2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002249 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy.

§ 3

Zakład działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. – o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
4. innych przepisów, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w pkt 1-4,
5. niniejszego statutu.

§ 4

Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zakład jest Powiat Aleksandrowski.

§ 5

Siedzibą Zakładu jest miejscowość Raciążek, ul. Przedmiejska 1, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie.

§ 6

1.Obszarem działania Zakładu jest teren województwa kujawsko-pomorskiego.
2.Zasięg działalności Zakładu może zostać zwiększony o zakres wynikający z zawartych porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZADANIA, ZAKRES I RODZAJE
UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 7

1. Zakład jest utworzony i utrzymywany w celu:
1) udzielania świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne;
2) realizacji zadań z zakresu opieki długoterminowej;
3) udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych .
2.Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne przewlekle chorym oraz osobom, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym. Świadczenia udzielane są w zakresie:
1) prowadzenia pełnej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej,
2) prowadzenia opieki lekarskiej w niezbędnym zakresie,
3) prowadzenia leczenia farmakologicznego, odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta,
4) wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych,
5) prowadzenia psychoterapii,
6) prowadzenia terapii zajęciowej,
7) realizowania programów rehabilitacyjnych,
8) zapewnienia właściwych warunków socjalno-bytowych w tym wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.
3. Do zadań Zakładu należą również w szczególności:
1) współdziałanie z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach lub umowach,
2) profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych,
3) realizacja zadań związanych z obronnością kraju.

§ 8

Zakład może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, działalność gospodarczą w zakresie: gastronomii, wynajmu oraz dzierżawy wolnych pomieszczeń, usług pralniczych.

§ 9

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych oraz umowach z dysponentami środków finansowych.

ROZDZIAŁ III
ORGANY ZAKŁADU

§ 10

1. Organami Zakładu są: Dyrektor i Rada Społeczna.
2. Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za to odpowiedzialność w granicach określonych przepisami prawa.
4. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Zakładu korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
5. Dyrektor Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników.

§ 11

Organizację i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie określa regulamin organizacyjny Zakładu ustalony przez Dyrektora .

§ 12

1. Rada Społeczna zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu oraz doradczym dyrektora Zakładu.
2. Radę powołuje i odwołuje Rada Powiatu.
3. W skład Rady wchodzi 5 osób, w tym:
1) przewodniczący – Starosta lub osoba przez niego wyznaczona,
2) członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
b) 3 przedstawicieli wyłonionych przez Radę Powiatu.
4. Kadencja Rady trwa 4 lata.
5. Członek Rady może zostać odwołany przed upływem kadencji w następujących okolicznościach:
1) złożenia rezygnacji,
2) cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata.
6. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie lub ustania członkostwa
z innych przyczyn, Rada Powiatu może uzupełnić skład Rady. Członkostwo w Radzie członka dokooptowanego upływa z końcem kadencji Rady.
7. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada działa do czasu wyboru nowej Rady. Dokumentacja z prac ustępującej Rady przekazana zostaje przewodniczącemu powołanej Rady na jej pierwszym posiedzeniu.
8. Zadania i zakres działania Rady reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
9. Posiedzenia Rady odbywają się według potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
10. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:
1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
2) doradczym kierownika.
11. Spory wynikłe pomiędzy Dyrektorem Zakładu, a Radą Społeczną w zakresie uchwał podjętych przez Radę Społeczną i nierozwiązane drogą negocjacji, z pisemnym stanowiskiem stron przekazuje się do rozstrzygnięcia Radzie Powiatu.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 13

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy w tym inwestycyjny ustalony przez Dyrektora.
4. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
5. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy z działalności, prowadzi rachunek kosztów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ V
MIENIE

§ 14

1. Zakład gospodaruje samodzielnie majątkiem własnym.
2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych może być dokonane przez Zakład na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
3. Zakup lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego wymaga zgody Zarządu Powiatu.
4. Podmiot tworzący może wyrazić zgodę na wniesienie majątku do spółki, fundacji lub stowarzyszenia nie wykonujących działalność leczniczą.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności leczniczej, akty wykonawcze wydane na podstawie ww. ustawy oraz inne przepisy prawa.
2. Zmiany w statucie przyjmowane są w drodze stosownej uchwały Rady Powiatu.
3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Radę Powiatu.
4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>